Download PDF by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman: Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

ISBN-10: 3540328009

ISBN-13: 9783540328001

Sliding Mode keep watch over is well-known as a good device to layout controllers that are strong with appreciate to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential of decoupling the unique plant procedure into parts of reduce measurement. additionally many controllers make certain finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly applied. besides the fact that, as well as this conventional quarter of exploitation, sliding mode thoughts are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this e-book are in accordance with expansions of chosen shows from the eighth IEEE foreign Workshop on Variable constitution platforms VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the main contributions from this workshop, which outline the state of the art, symbolize new instructions development on latest paintings, and spotlight new rising program areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Similar system theory books

Download e-book for iPad: Mathematical Systems Theory I: Modelling, State Space by Diederich Hinrichsen

This e-book offers the mathematical foundations of structures idea in a self-contained, complete, distinctive and mathematically rigorous method. this primary quantity is dedicated to the research of dynamical platforms with emphasis on difficulties of uncertainty, while the second one quantity could be dedicated to keep an eye on.

Download PDF by Ludwig Arnold: Random dynamical systems

The 1st systematic presentation of the speculation of dynamical structures below the impact of randomness, this booklet contains items of random mappings in addition to random and stochastic differential equations. the elemental multiplicative ergodic theorem is gifted, supplying a random alternative for linear algebra.

Eli Gershon's Advanced Topics in Control and Estimation of PDF

Complex subject matters up to speed and Estimation of State-Multiplicative Noisy platforms starts with an advent and broad literature survey. The textual content proceeds to hide the sphere of H∞ time-delay linear structures the place the problems of balance and L2−gain are awarded and solved for nominal and unsure stochastic structures, through the input-output process.

Read e-book online Battery Management Systems: Design by Modelling PDF

Battery administration structures - layout via Modelling describes the layout of Battery administration platforms (BMS) by means of simulation equipment. the elemental initiatives of BMS are to make sure optimal use of the power kept within the battery (pack) that powers a conveyable machine and to avoid harm inflicted at the battery (pack).

Extra info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Example text

Moulay and W. Perruquetti Û Ö Û ÒÓØ Ñ¼ ½ºÌ Ò Ø Ö Ü ×Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ð ¼ ÓÖ ½ Ò ×Ù Ø Ø Ø ÓÒØÖÓÐ Ù ´Üµ ÙÒ ´Üµ Ö Ò Ö× Ø ×Ý×Ø Ñ ´½ µ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Û Ö Ù¸ ½ Ò Ö ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× Ù¼ Ù ·½ ´Ü½ ¼ Ð Ü ·½ µ ³ ·½ ³Ñ ¬ ´Ü ·½ µ ³¬ ´Ù ´Ü½ Ö ·½ · Ö ·½ Ñ ¬ Ü µµ ´½ µ Ò ½ ½ Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ø ÓÖ Ñ × Ú Ò Ò ½¾ Ò × × ÓÒ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÔÖÓÔ ÖØݸ Ø ÙØ ÓÖ× Ú Ò ÜÔÐ Ø Ö ÙÖ× ¡Ú ½ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î Û × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ñ ½ ¬ ½ · ½ Ö Ò ¬Ò Ý Î ´Üµ Ï ´Üµ · Î ½ ´Ü½ Ü ½ µ Ò ½ Û Ö Î ´Ü µ Ü Ö Ï ´Üµ Ê³Ü ½· ¾ ½ ½ Î ½ Ü ÑÔÐ ´Ù ´Ü½ Ü ½ µµ Ñ ½ ½ ½ ´Ñ ½ ¬ ½ ·½µÖ ´Ñ ¾ ¬ ¾ ·½µÖ ½ Î ³Ñ ¬ ´×µ ³¬ ´Ù ´Ü ½ ½ ½ ½ ½ Ü µµ × ½ ½ º ÓÒ× Ö Ø Ö ¹ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ ܾ Ü¿ Ü¿ Ù Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ÐÞÒ Ù ´Üµ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× Ð ¿ Ò Ø Ò ÒØ ³ ¿ о ³ ½ ܽ · ܾ Ì Ñ Ò Æ ÙÐØÝ Ð × Ò Ø ØØ ØØ ÓÑÔÙØ Ð º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ø Ô ´ ÒÝ ×ÙÆ ÒØ Ð Ö ÐÒ Û Ð×Ó ÛÓÖ × ÓÖ Ø ¬Ò Ø ÐÐÓÛ× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒØÖÓÐ Ù× Ò Ðº ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ · Ü¿ ÓÒ×Ø ¾ ØÑ ×ÙÆ ÒØ× Ð Òµ Û ÓÒØÖÓÐ ÒØ Ð Ö Ö ÒÓØ × ÐÝ Ò Ð × Ú Ò¸ Ð ÛÙºÌ × Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ì Ð ØÝ Ò ËØ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ Ò ÓÖ Ö ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ü¾ ºº º ´½ µ ÜÒ ½ ÜÒ ÜÒ Ù × ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð Ý Ù× Ò Ö ÐÐ ×ÓÑ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ×ÙÐØ׺ Ä ÑÑ ¾º Ü ×Ø× ´Ö½ Ò ÓÖ ÐÐ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ ÖÒ ÜÒ µ ÖÒ · Ù ´Ü½ Ä ÑÑ ¿º ¾ ÄØÈ ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓ× Ø Ú ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø ½ ¾ Ò ¾ º Ö×ظ Ð Ø Ù× ¾ ËÝ×Ø Ñ ´½ µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø Ö ·½ Ö · Û Ø ¾ ÒÖ Ò½ ÖÒ ¼¸ Ù ´ Ö½ ܽ Û Ö ¿ ¼º Ì ¾ È Ê · ÊÌ È È ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ð Ø × ÊÒ Ò ¼ ÒØÓ Ê ¼ Ò ¼ ¢ ËÒ ½¸ ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ´¼µ ¼º ´ µ Ö ÐÐ Ø ´Üµ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÜØ Ò Ò Ö ÐÞ ½ Ò È ½ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÑ ½ Ý ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÒ ÊÒ Ý Ð ØØ Ò ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×º ÕÙ Ø ÓÒ Ê Ü¡Ì È Ê Ü¡ ÆÓÛ¸ Ð Ø Ù× Ö ÐÐ Ö ×ÙÐØ Ñ ØÖ Ü ´Ò ½ Ò ¾ ÓÒØÖÓÐ× ÈÒ ¼ ½ Á · Ú Ò Ò ¾ º Í× Ò Ê Ò Ñµ Ì ÓÖ Ñ ½¼º ¾ Ä Ø ¾ ´ ½ ¼µ Ò Ø Ò ÒØ Ö ØÓÖ ´½ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ù« ´Üµ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ò Ê ¬Ò Ê ¸ Ì È Ü ÜÒ µ ½ ÛØ Ø « ¾ ÊÒ ×Ù Ø Ø ´«µ × ÀÙÖÛ ØÞ¸ Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× « ´Üµ´Ò·½ µ Ü Ü Ü ¼ ¼ Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø × Ñ Ø Ó × Ø ÒÓÛÐ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµº ÁÒ ¾ ¸ Ø × × ÓÛÒ Ø Ø Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò Ó × ÖÚ Ö Ó ´Üµ Û Ð Ú Ö× Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒº 40 E.

Moulay and W. Perruquetti Û Ö Û ÒÓØ Ñ¼ ½ºÌ Ò Ø Ö Ü ×Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ð ¼ ÓÖ ½ Ò ×Ù Ø Ø Ø ÓÒØÖÓÐ Ù ´Üµ ÙÒ ´Üµ Ö Ò Ö× Ø ×Ý×Ø Ñ ´½ µ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Û Ö Ù¸ ½ Ò Ö ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× Ù¼ Ù ·½ ´Ü½ ¼ Ð Ü ·½ µ ³ ·½ ³Ñ ¬ ´Ü ·½ µ ³¬ ´Ù ´Ü½ Ö ·½ · Ö ·½ Ñ ¬ Ü µµ ´½ µ Ò ½ ½ Ì ÔÖÓÓ Ó Ø × Ø ÓÖ Ñ × Ú Ò Ò ½¾ Ò × × ÓÒ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÔÖÓÔ ÖØݸ Ø ÙØ ÓÖ× Ú Ò ÜÔÐ Ø Ö ÙÖ× ¡Ú ½ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î Û × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ñ ½ ¬ ½ · ½ Ö Ò ¬Ò Ý Î ´Üµ Ï ´Üµ · Î ½ ´Ü½ Ü ½ µ Ò ½ Û Ö Î ´Ü µ Ü Ö Ï ´Üµ Ê³Ü ½· ¾ ½ ½ Î ½ Ü ÑÔÐ ´Ù ´Ü½ Ü ½ µµ Ñ ½ ½ ½ ´Ñ ½ ¬ ½ ·½µÖ ´Ñ ¾ ¬ ¾ ·½µÖ ½ Î ³Ñ ¬ ´×µ ³¬ ´Ù ´Ü ½ ½ ½ ½ ½ Ü µµ × ½ ½ º ÓÒ× Ö Ø Ö ¹ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ Ü½ ܾ ܾ Ü¿ Ü¿ Ù Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ÐÞÒ Ù ´Üµ ÓÒØÖÓÐÐ Ö× Ð ¿ Ò Ø Ò ÒØ ³ ¿ о ³ ½ ܽ · ܾ Ì Ñ Ò Æ ÙÐØÝ Ð × Ò Ø ØØ ØØ ÓÑÔÙØ Ð º Æ Ú ÖØ Ð ×׸ ÒÓØ Ø Ø Ø ×Ø Ô ´ ÒÝ ×ÙÆ ÒØ Ð Ö ÐÒ Û Ð×Ó ÛÓÖ × ÓÖ Ø ¬Ò Ø ÐÐÓÛ× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒØÖÓÐ Ù× Ò Ðº ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ · Ü¿ ÓÒ×Ø ¾ ØÑ ×ÙÆ ÒØ× Ð Òµ Û ÓÒØÖÓÐ ÒØ Ð Ö Ö ÒÓØ × ÐÝ Ò Ð × Ú Ò¸ Ð ÛÙºÌ × Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ì Ð ØÝ Ò ËØ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ Ò ÓÖ Ö ÒØ Ö ØÓÖ Ü½ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ü¾ ºº º ´½ µ ÜÒ ½ ÜÒ ÜÒ Ù × ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ð Ý Ù× Ò Ö ÐÐ ×ÓÑ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ö ×ÙÐØ׺ Ä ÑÑ ¾º Ü ×Ø× ´Ö½ Ò ÓÖ ÐÐ ÓÑ ØÖ ÔÔÖÓ ÖÒ ÜÒ µ ÖÒ · Ù ´Ü½ Ä ÑÑ ¿º ¾ ÄØÈ ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓ× Ø Ú ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø ½ ¾ Ò ¾ º Ö×ظ Ð Ø Ù× ¾ ËÝ×Ø Ñ ´½ µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ö Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø Ö ·½ Ö · Û Ø ¾ ÒÖ Ò½ ÖÒ ¼¸ Ù ´ Ö½ ܽ Û Ö ¿ ¼º Ì ¾ È Ê · ÊÌ È È ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ð Ø × ÊÒ Ò ¼ ÒØÓ Ê ¼ Ò ¼ ¢ ËÒ ½¸ ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ´¼µ ¼º ´ µ Ö ÐÐ Ø ´Üµ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÜØ Ò Ò Ö ÐÞ ½ Ò È ½ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÑ ½ Ý ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÒ ÊÒ Ý Ð ØØ Ò ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×º ÕÙ Ø ÓÒ Ê Ü¡Ì È Ê Ü¡ ÆÓÛ¸ Ð Ø Ù× Ö ÐÐ Ö ×ÙÐØ Ñ ØÖ Ü ´Ò ½ Ò ¾ ÓÒØÖÓÐ× ÈÒ ¼ ½ Á · Ú Ò Ò ¾ º Í× Ò Ê Ò Ñµ Ì ÓÖ Ñ ½¼º ¾ Ä Ø ¾ ´ ½ ¼µ Ò Ø Ò ÒØ Ö ØÓÖ ´½ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ù« ´Üµ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ò Ê ¬Ò Ê ¸ Ì È Ü ÜÒ µ ½ ÛØ Ø « ¾ ÊÒ ×Ù Ø Ø ´«µ × ÀÙÖÛ ØÞ¸ Ð Þ Ð ÙÒ Ö Ø Ñ ÐÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× « ´Üµ´Ò·½ µ Ü Ü Ü ¼ ¼ Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø × Ñ Ø Ó × Ø ÒÓÛÐ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµº ÁÒ ¾ ¸ Ø × × ÓÛÒ Ø Ø Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÒØÖÓ Ù Ò Ó × ÖÚ Ö Ó ´Üµ Û Ð Ú Ö× Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒº 40 E.

Orlov ÐÓ Ð ÈÓ× Ø ÓÒ Ê ÙÐ Ø ÓÒ Ó Å Ò ÔÙÐ ØÓÖ× ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Ô Ð Ø × Ó Ø ÜØ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø Ý ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó ÙÐÐÝ ØÙ Ø Ñ Ò¹ Ð Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖº ÁÒ ÖÓ ÓØ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Ú ÐÓ ØÝ × Ò×ÓÖ× Ö Ó Ø Ò ÓÑ ØØ ØÓ ÓÒ× Ö ÐÝ × Ú Ó×ظ ÚÓÐÙÑ Ò Û Ø ½ º Ì Ù× ÑÓØ Ú Ø ¸ ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ò Ò¹Ð Ò Ñ Ò Ð Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ ××ÙÑ × ÔÓ× Ø ÓÒ ×ÝÒ¹ Ø × × Ó ÜØ ÖÒ Ð ØÓÖÕ٠׸ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð Þ Ò Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ ÖÓÙÒ × Ö ÔÓ× Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ¸ Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ Ð Ò × Ö Ú Ò Ý Ø× ÓÛÒ ØÙ ØÓÖ Ò Ø × ××ÙÑ Ø Ø ÓÙÐÓÑ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ Ó ÒØ× × Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×ØÖÓÒ ÓÑÔ Ö Û Ø Ø ØÙ ØÓÖ׳ ÔÓÛ Öº Ì ÝÒ Ñ × Ó Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ Ö ÓÚ ÖÒ Ý ÒØ Ö ÓÒÒ Ø × ÓÒ ¹ÓÖ Ö « Ö ÒØ Ð ÕÙ ¹ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ Â ´ÜµÜ · ´Ü ÜµÜ · ´Üµ · ´Üµ ´ µ Û Ö Ø ÔÓ× Ø ÓÒ Ü ´Ü½ ÜÒ µÌ × Ø Ú ØÓÖ Ó Ò Ö Ð Þ ÓÓÖ ¹ Ò Ø ×¸ Ø ÓÒØÖÓÐ ÒÔÙØ ´ ½ Ò µÌ × Ø Ú ØÓÖ Ó ÜØ ÖÒ Ð ØÓÖÕ٠׸  ´Üµ ´Ü ܵ¸ ´Üµ Ö ×ÑÓÓØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÔÔÖÓÔÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ׸  ´Üµ × Ø Ò ÖØ Ñ ØÖ Ü¸ Û × ×ÝÑÑ ØÖ Ò ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ´ º º¸  ´Üµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ ÊÒ Ò ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ Ñ ØÖ Ü Â¼ Â¼Ì ¼µ¸ ´Ü ÜµÜ × Ø Ú ØÓÖ Ó ÓÖ ÓÐ × Ò ÒØÖ Ô Ø Ð ØÓÖÕ٠׸ ´Üµ × Ø Ú ØÓÖ Ó Ö Ú ¹ Ø Ø ÓÒ Ð ØÓÖÕ٠׸ Ò ´Üµ ¾ ÊÒ Ö ÔÖ × ÒØ× Ö Ø ÓÒ ØÓÖÕ٠׺ ËÒ Ø Ö Ø ÓÒ× Ö ÙÒ ÓÙÔÐ ÑÓÒ Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ Ó ÒØ× Ò ÓÙÐÓÑ Ö Ø ÓÒ × Ò ××ÙÑ ØÓ Ö Ð Ø Ú ÐÝ ×ØÖÓÒ Ò ÐÐ Ø Ó ÒØ׸ Ø Ú ØÓÖ ´Üµ × × Ö ÝØ Ð ×× Ð Ö Ø ÓÒ ÑÓ Ð ´Üµ ÃÚÜ · Ã × Ò Ü ´ µ Ú ÛØ ÓÒ Ð ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ã Ú ÓÒ Ð ÔÓ× Ø Ú Ú ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ã ¸ Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× ¸ ½¾ Ò Ò Ó Æ ÒØ× Ó Ú × ÓÙ× Ò ÓÙÐÓÑ Ö Ø ÓÒ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ × ÓÒ Ø ÜØ Ò ÒÚ Ö Ò ÔÖ Ò ÔÐ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ Ð Û ´Üµ · ´Ä µ À × Ò ´ µ Ä · ´ µ × × ÓÛÒ ØÓ ÐÓ ÐÐÝ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð Þ ×Ý×Ø Ñ ´ µ ÖÓÙÒ Ø ×Ö ÔÓ× Ø ÓÒ Ü ¾ ÊÒ º Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ý Ö ÓÒØÖÓÐ ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ö ÙÐ Ø ÓÒ Ó ÙÐÐÝ ØÙ Ø ØÛÓ¹Ð Ò Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ× Ò ÓÙÒ Ò ¾ º ÁÒ Ø ÓÚ ÓÒØÖÓÐ Ð Û¸ Ä ¾ ÊÒ¢Ò × ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ ¾ ÊÒ¢Ò × ×ÝÑÑ ØÖ ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¹ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ À ´ µ ¾ ÊÒ¢Ò Ò ¢ Ò × ÓÒ Ð ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ ´ µ ¾ Ê × ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø Ã ´ ¼µ Ò Ü Ü Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÔÓ× Ø ÓÒ ÖÖÓÖº ÜØ Ò Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ ´ ÔÓ× Ø ÓÒ Ö ÙÐ ØÓÖ ´ µ¸ ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ´ µ¸ ´ µ¸ ´ ×Ø Ð Ø Ø ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ ´ ÈÖÓÓ Ä Ø Ù× ÒØÖÓ Ù Ø Î´ Ü µ Ï ´ ܵ ÁÒÚ Ö Ò ÈÖ Ò ÔÐ ½ µ¸ ´ µ Û Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ó ÒØ× ÖÚ Ò Ý ´ µ ÛØ Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÚ º Ì Ò Ø µ¸ ´ µ × ÐÓ ÐÐÝ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ Ü µ ¼º ÙÒ Ø ÓÒ× ½ Ì ½ Ü Â ´ · Ü µÜ · Ì À · ¾ ¾ ½ ´ Ä µÌ ´ Ä µ · ¦ Ò ½ ¾ Ì Â ´ · Ü µÜ ´ ½µ ´ ¾µ Ò Ð Ø Ù× ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø Ø Ø × ÙÒ Ø ÓÒ× × Ø × Ý ÓÒ Ø ÓÒ× ½µ Ò ¾µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¿º ÁØ × Ð Ö Ø Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ Ü µ × Ä Ô× ØÞ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ö ÐÐÝ ÙÒ ÓÙÒ ¸ Ò ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø º Ä Ø Ù× Ð ÙÐ Ø Ø Ø Ñ ÖÚ ØÚ Ó Ø ÓÑÔÓ× Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ ´Øµ ܴص ´Øµµ ÐÓÒ Ø ØÖ ØÓÖ × Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ´ µ¸ ´ µ¸ ´ µ¸ ´ µº ÑÔÐÓÝ Ò Ø Û Ðй ÒÓÛÒ ÔÖÓÔ ÖØÝ ÜÌ ¾½  ´Üµ ´Ü ܵ Ü ¼ ´× ¸ º º¸ ½¼ µ¸ Û ÖÚ Ø Ø Î ½ ÜÌ Â ´ÜµÜ · ÜÌ Â ´Üµ Ü · Ì À Ä µÌ ´ Ä µ · ÜÌ × Ò ÜÌ Ã Ú Ü ÜÌ Ã × Ò Ü · Ì ÄÄ Ì Ä ÜÌ Ã Ú Ü ÜÌ Ã × Ò Ü ´ Ä µÌ Ä´ Ä µ ¦ Ò Ü ´ Ä µÌ Ä´ Ä µ « Ü Ä ¢ Ä ¾ ´ ½ ¾ ´ ¿µ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ « ¼ Ú ÖÝÛ Ö ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ò ÓÐ × ¼ ½ Ò Û Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ Ü µ × ÒÓØ « Ö ÒØ Ð º ÔÔ Ö ÒØÐݸ ×Ð Ò ÑÓØ ÓÒ׸ ÔÓ×× ÐÝ Ó ÙÖÖ Ò Ò Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ÐÓÒ Ø ×Û Ø Ò Ñ Ò ÓÐ × ¼ ½ Ò Ò ÐÙ Ò Ø Ö ÒØ Ö× Ø ÓÒ׸ Ö ÓÚ ÖÒ Ý ÐÓÛ Ö ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ Ó Ø × Ñ ÓÖÑ × ´ µ Ù× Ø × ÑÓØ ÓÒ× Ö ÔÖ × ÒØ ¹ Ú ÓÙÖ Ó Ø Ñ Ò ÔÙÐ ØÓÖ¸ ×ÓÑ Ð Ò × Ó Û Ö Ö ÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ ÓØ Ö× Ò Ø × Ò× Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Ö Ð Þ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ü Ö Ñ Ò ÓÒ¹ ×Ø ÒØ Ò Ø ×Ð Ò ÑÓ º À Ò ¸ Ö Ú Ø ÓÒ¸ × Ñ Ð Ö ØÓ ´ ¿µ¸ ÔÔÐ × Ö × Û ÐÐ Ò ´ ¿µ Ö Ñ Ò× ØÖÙ ÓÖ ÐÑÓ×Ø ÐРغ Ì Ù׸ ÓÒ Ø ÓÒ ½µ Ó Ì ÓÖ Ñ ¿ × × ÓÛÒ ØÓ ÓÐ Û Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ Î ´ Ü µ ×Ô ¬ Ò ´ ½µ Ò Î½ ´ Ü µ « Ü · Ä ¢ Ä ÁÒ ØÙÖÒ¸ Ø Ø Ñ Ö Ú Ø Ú Ó ÙÒ Ø ÓÒ ´ ¾µ ÓÒ Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ × ÓÑÔÙØ × ÓÐÐÓÛ× ´ µ ¾ ØÖ ØÓÖ × Ó Ø 18 Yu.

Download PDF sample

Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman


by Edward
4.3

Rated 4.41 of 5 – based on 4 votes